Tytułowy indeks to miara stopnia cyfryzacji krajowych przedsiębiorstw działających w czterech branżach: motoryzacyjnej, chemicznej i farmaceutycznej, spożywczej i napojowej oraz produkcji maszyn. Jest on od czterech lat publikowany przez firmę Siemens, przy czym w najnowszym, przedstawionym w październiku badaniu zaobserwowano spadek jego wartości w stosunku do wyników z 2022 roku.

Digi Index to wskaźnik mieszczący się w skali od 1 do 4. Im wyższa wartość, tym dojrzałość cyfrowa firm produkcyjnych jest większa, a one same lepiej korzystają z efektów cyfryzacji w różnych obszarach swojej działalności.

Sześć domen cyfryzacji

W ramach wyliczania Digi Index zbadano sześć obszarów cyfryzacji: planowania strategicznego, organizacji i administracji, integracji systemów, produkcji i działania operacyjnego, zarządzania danymi oraz zastosowania procesów cyfrowych. Tym o najwyższej wartości indeksu było w bieżącym badaniu zarządzanie danymi (3,0), natomiast na drugim biegunie znalazł się obszar organizacji i administracji (1,0).

Dwie grupy przedsiębiorstw

W przypadku firm średniej wielkości całkowity zmierzony wskaźnik Digi Index wyniósł 1,8, a więc istotnie mniej niż rok temu. Z czterech badanych grup najbardziej zaawansowane są dziś przedsiębiorstwa motoryzacyjne (2,0), zaś najmniej sektor spożywczy (1,6). W odniesieniu do firm dużych wskaźnik był wyższy i wyniósł 2,7, co wskazuje na znacznie częstsze korzystanie przez nie z technologii i strategii cyfrowych.

Czynniki wpływające na cyfryzację

Dla ankietowanych firm z sektora spółek średnich główne utrudnienia w transformacji cyfrowej wiążą się z niewystarczającymi środkami finansowymi (32%) oraz wciąż niską wiedzą na temat możliwości wykorzystania danych (31%). W firmach dużych barierami są m.in.: brak możliwości integracji systemów informacyjnych (37%) oraz kwestie finansowe (33%).

Pełne wyniki badań

Całość wyników badań wraz z komentarzami ekspertów można pobrać ze strony: https://www.siemens.com/pl/pl/o-firmie/raporty-siemens/digi-index-2023.html