Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało tegoroczny harmonogram naborów do konkursów dotacyjnych organizowanych w ramach programu FENG – Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki. W 2023 roku firmy mogą liczyć w sumie na 4,7 mld euro (około 21 mld złotych) na finansowanie innowacji, m.in. z zakresu: B+R, cyfryzacji, wdrażania technologii, poprawy konkurencyjności czy zwiększania efektywności energetycznej. Pomimo wcześniejszych zapowiedzi Ministerstwa, nabory w przypadku ścieżki SMART nie zawsze będą odbywały się w formule ciągłej. W ramach poszczególnych działań będą ogłaszane kolejne tury. Przedstawiamy skrótowe informacje.

Czym jest FENG?

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki to program skierowany do firm oraz sektora naukowego. O fundusze unijne i finansowanie innowacji mogą ubiegać się również konsorcja przedsiębiorców. W tym przypadku: samodzielnie lub we współpracy z organizacjami badawczymi oraz pozarządowymi. Wsparcie będzie dostępne również dla podmiotów z otoczenia biznesu, m.in. ośrodków przedsiębiorczości czy innowacji oraz instytucji finansowych. Resort opublikował szczegółowy opis priorytetów, z którego wynika, że najważniejszymi obszarami będą: wsparcie przedsiębiorców (blisko 5,5 mld euro finansowania), środowisko sprzyjające innowacjom (3,3 mld euro) oraz zazielenianie przedsiębiorstw (ponad 1 mld euro).

Fundusze unijne – kiedy i gdzie?

W ramach ścieżki SMART przewidziane są trzy nabory dla MŚP oraz dużych przedsiębiorstw, które zostaną ogłoszone:

  • 7 lutego (na okres: 21 lutego – 12 kwietnia),
  • 30 marca (na okres: 13 kwietnia – 15 czerwca),
  • 9 sierpnia (na okres: 5 września – 31 października).

Na oddzielny nabór na fundusze unijne mogą liczyć konsorcja (zostanie on ogłoszony 10 maja, a potrwa od 1 czerwca do 31 sierpnia). Wnioski o dotację dla MŚP będzie przyjmować Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), a duże przedsiębiorstwa będą mogły zgłaszać projekty do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Kryteria finansowania

Ministerstwo ogłosiło już dokładne kryteria finansowania innowacji w ścieżce SMART w ramach pierwszego priorytetu – „Wsparcie dla przedsiębiorców”. Wymogi dzielą się na 3 grupy:

  • obligatoryjne wspólne dla projektu – niezależnie od modułów wybranych przez przedsiębiorcę,
  • obligatoryjne dla modułów,
  • rankujące wspólne dla projektu – oceniane w sposób punktowany, maksymalnie do uzyskania jest 25 punktów.

Dla podmiotów aplikujących o finansowanie innowacji ważna będzie również informacja o zdecydowanej preferencji wobec B+R. Jeżeli w zgłaszanym projekcie występuje co najmniej jedna innowacja na poziomie przynajmniej kraju i jest ona efektem prac B+R, których realizacja jest planowana w module B+R – takie zgłoszenie może uzyskać nawet do 12 punktów w ramach kryterium „Innowacja w skali minimum krajowej jest efektem wyników prac B+R”.

Fundusze unijne na ekologię

Program FENG przewiduje także nowy instrument – kredyt ekologiczny. To forma dotacji, która łączy dwa rodzaje finansowania: bezzwrotne oraz dłużne MŚP i przedsiębiorstw typu small mid-caps i mid-caps z udziałem bankowości komercyjnej. Ten mechanizm ma w założeniu wspierać transformację biznesu w kierunku większej efektywności energetycznej. Objęte nim mogą być też działania związane z modernizacją infrastruktury lub zmiany procesów, które przekładają się na ulepszanie produktów i usług oraz ograniczenie zużycia energii.

fundusze unijne

Kredyt technologiczny

Kolejnym interesującym dla biznesu konkursem jest dobrze znany z wcześniejszych perspektyw finansowania unijnego kredyt technologiczny. Mogą na niego liczyć MŚP wdrażające własne technologie lub nabywające je w różnych formach. Takimi są: prawo własności przemysłowej, wyniki prac rozwojowych czy badań przemysłowych, a także nieopatentowana wiedza techniczna. Kluczowe jest to, aby innowacja została wykorzystana do wprowadzenia na rynek produktu lub usługi w znacząco ulepszonej lub całkowicie nowej formie.

MŚP składające wniosek o wsparcie publiczne w tym konkursie mogą liczyć na dofinansowanie części kapitałowej kredytu technologicznego, który ma pokryć koszty kwalifikowane wiążące się z realizacją inwestycji przez beneficjenta. Operatorem kredytu na innowacje technologiczne jest Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Dla zainteresowanych przewidziany jest jeden nabór, który zostanie ogłoszony 9 marca i potrwa od 23 marca do 31 maja.

Artykuł powstał na podstawie m.in. informacji od firmy: Ayming Polska. Zawiera on jedynie ogólne, skrótowe omówienie dotyczące tej istotnej tematyki. Zachęcamy do kontaktu i odwiedzin stron wymienionych w nim organizacji, w tym: NCBR, PARP, BGK.