Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poinformowało o programie „Przemysł 4.0”, który ma wesprzeć przedsiębiorców, jednostki naukowe, klastry innowacyjne oraz organizacje pozarządowe w transformacji cyfrowej.

Fast forward do informacji na stronie ministerstwa

https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/przemysl-4-0

Minister Przedsiębiorczości i Technologii informuje, że w dniu 14 sierpnia 2019 r. zostanie ogłoszony Konkurs „Standaryzacja usług Hubów Innowacji Cyfrowych dla wsparcia cyfrowej transformacji przedsiębiorstw”. Aplikacje można składać w terminie do dnia 13 września 2019 r.

Celem programu jest wyłonienie, rozbudowa i uzupełnienie potencjału ośrodków, które posiadają zdolność do pełnienia roli Hubów Innowacji Cyfrowych (Digital Innovation Hubs), wypracowanie dobrych praktyk i standaryzacja świadczonych przez nie usług wsparcia przedsiębiorców w zakresie produktowej, usługowej oraz organizacyjnej transformacji, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych, takich jak:

  1. łączność w technologii 5G,
  2. algorytmy uczące się (sztuczna Inteligencja), w tym systemy autonomiczne,
  3. Internet Rzeczy (IoT),
  4. BIM (Building Information Modelling),
  5. chmura obliczeniowa,
  6. technologie kwantowe (Quantum Computing)
  7. rozszerzona i wirtualna rzeczywistość (AR i VR),
  8. automatyka i robotyka (Computer Integrated Manufacturing),
  9. cyberbezpieczeństwo,
  10. technologie przyrostowe (druku 3D),
  11. mikroelektronika.

Adresaci programu

Dofinansowanie można otrzymać na usługi transformacji cyfrowej świadczone przedsiębiorcom oraz na rozbudowę i uzupełnienie potencjału DIH-ów.

Okres naboru i trwania programu

Aplikacje można składać do 13 września do godziny 16.00. Mailem oraz w formie papierowej w Ministerstwie. Tutaj informacje.

Oczekiwane efekty

Uczestnicy programu będą zobowiązani do realizacji co najmniej trzech spośród następujących działań:

 1. informacyjno-promocyjnych, których celem jest skuteczne dotarcie do jak najszerszej grupy przedsiębiorców z informacjami o:
  • potencjale transformacji cyfrowej i jej skutkach dla modeli biznesowych,
  • stanie aktualnie zachodzących zmian technologicznych w ramach wytwarzania produktów i świadczenia usług,
  • potencjale najnowocześniejszych technologii cyfrowych, roli jaką odgrywają i korzyści z ich zastosowania,
  • możliwości skorzystania z innych działań realizowanych przez dany Hub.
 2. demonstracyjnych, których celem jest umożliwienie praktycznego zapoznania się przedsiębiorców z procesami opartymi na najnowocześniejszych technologiach cyfrowych oraz możliwością ich wykorzystania w wytwarzaniu własnych produktów lub świadczeniu własnych usług, włącznie z możliwością symulacji wybranych procesów danego przedsiębiorcy, w tym także wykonania prototypów.
 3. edukacyjno-szkoleniowych, których celem jest przekazanie przedsiębiorcom i ich (potencjalnym) pracownikom wiedzy z zakresu najnowocześniejszych technologii cyfrowych i umiejętności stosowania ich do unowocześnienia sposobu wytwarzania produktów lub świadczenia usług, ewentualnie do wytwarzania przez danego przedsiębiorcę nowych produktów lub świadczenia nowych usług.
 4. doradczych, których celem jest wskazanie przez Hub możliwości wprowadzenia optymalizacji lub innowacji w istniejącym sposobie wytwarzania produktów lub świadczenia usług, ewentualnie wytwarzania przez danego przedsiębiorcę nowych produktów lub świadczenia nowych usług opartych na najnowocześniejszych technologiach cyfrowych. Działania doradcze mogą być zakończone przygotowaniem dla danego przedsiębiorcy dokumentu dotyczącego planu transformacji cyfrowej jego przedsiębiorstwa.
 5. implementacyjnych tj.:
  • wdrożeniowych, których celem jest wsparcie zastosowania w działalności przedsiębiorcy rozwiązań opartych na najnowocześniejszych technologiach cyfrowych, w formie pomocy przy integracji i uruchamianiu nowych: maszyn, urządzeń oraz oprogramowania,
  • integrujących, których celem jest ułatwienie przez Hub przekazywania, wymiany doświadczeń i budowa sieci kompetencji.

Szczególnie pożądaną formą integracji powyższych usług jest fabryka ucząca (learning factory).

Kto może aplikować

 • przedsiębiorcy;
 • podmioty statutowo działające na rzecz innowacyjności gospodarki, będące:
  • jednostkami naukowymi,
  • technikami, szkołami branżowymi i Centrami Kształcenia Praktycznego,
  • podmiotami prowadzącymi na podstawie posiadanego statutu działalność o charakterze not-for-profit,
 • klastry innowacyjne;
 • partnerzy społeczni i gospodarczy.

Forma aplikacji

Aplikacja do programu oparta będzie na modelu Business Model Canvas autorstwa M. Ostenwaldera (opisanego w książce „Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera), według którego aplikujący definiują propozycje wartości dla klienta, identyfikują docelowych klientów oraz wskazują wymagane do tego działania, zasoby, kanały dotarcia, partnerów i strukturę kosztów.

Kwalifikacja uczestników do programu będzie oceniana według kryteriów formalnych i merytorycznych określonych w regulaminie (do pobrania ze strony ministerstwa).

Kontakt i informacje