Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości zaczyna działać i… idzie to dosyć powoli. Proces legislacyjny wprawdzie się już zakończył, jednak konkretów jest niespecjalnie więcej, niż jesienią zeszłego roku. Może za wyjątkiem określenia lokalizacji siedziby i prezesa zarządu.

Rano 28 marca miała miejsce konferencja prasowa, która odbyła się w Radomiu. Tam też znajdować ma się siedziba fundacji, której celem jest wspieranie krajowych firm w transformacji do Przemysłu 4.0. Dzień wcześniej, 27 marca, została powołana rada programowa fundacji, która przyjęła jej statut. Fundacją kierować ma prezes zarządu, którym został Andrzej Soldaty – twórca Inicjatywy dla Polskiego Przemysłu 4.0 oraz współtwórca koncepcji Platformy Przemysłu Przyszłości. Kolejnymi krokami mają być powołanie członków zarządu i rejestracja Fundacji w KRS oraz uruchomienie środków na jej funkcjonowanie.

Dlaczego Radom?

W oświadczeniu prasowym czytamy: “Decyzja o wyborze Radomia na siedzibę Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości podjęta została w ramach planu delokalizacji urzędów centralnych w Polsce oraz realizacji Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Decyzja poprzedzona została analizą zasobów środowiska biznesowego i przemysłowego regionu, który spełnił wymagania postawione w strategii funkcjonowania Fundacji. Poza tym, Radom jest dobrze skomunikowanym, centralnie położonym miastem, co dla Fundacji ma duże znaczenie w kontekście założeń jej funkcjonowania w systemie rozproszonych centrów kompetencji.” Może tak, może nie – trudno z tym polemizować. Warto natomiast skupić się na tym, w czym fundacja ma pomagać.

Co dla przedsiębiorców?

Fundacja ma zapewniać wsparcie (merytoryczne i inne), które ma “odpowiadać indywidualnym potrzebom danego przedsiębiorstwa”. Ma ona również integrować i wspierać inicjatywy wzmacniające transformację cyfrową w kraju. W siedzibie fundacji organizowane będą szkolenia na temat najnowszych trendów technologicznych, dostępna ma też być możliwość testowania różnych rozwiązań oraz konsultacji z doświadczonymi ekspertami. Najpierw będzie rozwijane centrum kontaktu z konsultantami Przemysłu 4.0. Następnie powstanie grupa ekspertów od poszczególnych specjalizacji technologicznych i branżowych. Platforma będzie udzielać wsparcia o charakterze niefinansowym. Obejmie ono podmioty działające w Polsce – przedsiębiorców, jednostki zarządzające klastrami innowacyjnymi, podmioty działające na rzecz innowacyjnej gospodarki oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

Coś więcej?

Więcej informacji prawdopodobnie pojawi się jesienią, czyli czeka nas kolejne pół roku oczekiwania. Biorąc pod uwagę fakt, że w tym roku mamy wybory, to jeszcze wiele ciekawego “po drodze”może się wydarzyć. Tymczasem przemysł na nic nie czeka i realizuje już innowacyjne projekty, w tym te z obszaru Industry 4.0. Pozostaje mieć nadzieję, że fundacja – gdy wreszcie rozpocznie działalność, to rozpocznie ją na dobre.


Powyższy artykuł bazuje na komunikacie prasowym i zawiera subiektywne opinie autora. Ilustracje pochodzą z prezentacji będącej częścią przesłanej informacji. Poniżej cytujemy dodatkowe informacje z komunikatu.

Powołanie Fundacji wynika z realizacji postulatów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. SOR – jako jeden z filarów nowego modelu gospodarczego Polski – wskazuje reindustrializację oraz zwiększenie zdolności polskiego przemysłu do sprostania globalnej konkurencji. W tej chwili warunki tej konkurencji określa – odbywająca się naszych oczach czwarta rewolucja przemysłowa. Jest ona związana z rozwojem nowych technologii cyfrowych, które prowadzą do transformacji obecnych zakładów produkcyjnych w inteligentne fabryki. Skutkuje to wieloma zmianami w obszarze prowadzenia biznesu, zarówno od strony strategicznej, jak i sposobów produkcji. Zadaniem Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości jest przybliżanie przedsiębiorcom tematyki przemysłu 4.0, a także proponowanie rozwiązań biznesowych, doradztwo strategiczne, budowanie sieci kooperacyjnych, czy dbanie o otoczenie prawno-regulacyjne. Jest to również dawanie impulsu do podnoszenia poziomu zaawansowania technologicznego polskich przedsiębiorstw. Chodzi więc zarówno o działania koordynacyjne, jak i aktywne stymulowanie rynku.

Idea wspierania przemysłu 4.0 przez polski rząd przyszła z rynku. Wszystkie cele, zadania i narzędzia Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości wypracowaliśmy właśnie na podstawie rozmów z przedstawicielami biznesu i przemysłu. Z naszego rozeznania wynika, że brak działań proinnowacyjnych w polskich firmach często wynika z tego, że brakuje czynników stymulujących innowacyjność lub świadomości i wiedzy na temat nowych trendów. To właśnie zadanie dla Fundacji. Ma ona m.in. pokazywać przedsiębiorcom, jakie rozwiązania oraz w jaki sposób mogą wdrożyć w swoich firmach, by skutecznie móc stawiać czoła współczesnym wyzwaniom – powiedziała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Wśród celów fundacji jest też pomoc firmom w zwiększaniu ich produktywności i konkurencyjności. W tym celu w siedzibie Fundacji organizowane będą szkolenia na temat najnowszych trendów technologicznych. Fundacja zaoferuje też możliwość testowania różnych rozwiązań oraz konsultacji z doświadczonymi ekspertami, by dać przedsiębiorstwom szansę na skuteczną transformacje w kierunku Przemysłu 4.0.
Wszelkie działania Fundacji wynikające z potrzeb rynku, mają na celu budowanie silnego ekosystemu przemysłu 4.0 w Polsce. Chcemy, aby firmy wzmacniały swoje kompetencje we współdziałaniu, stając się bardziej konkurencyjnymi na rynkach globalnych – zaznaczył Andrzej Soldaty, Prezes Zarządu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości.

Dla naszej gospodarki przejście przez transformację w kierunku Przemysłu 4.0 to szansa, ale też konieczność. Baza tradycyjnego przemysłu w Polsce nie jest duża, ale ma znaczny potencjał. Oznacza to, że wysiłek, który musimy włożyć w przekształcenie tradycyjnego przemysłu w nowy model, jest stosunkowo mniejszy niż w innych państwach. Wykorzystajmy tę tzw. rentę niedorozwoju i od razu zabierzmy się za tworzenie rozwiązań i biznesu przemysłu 4.0 – podsumowała szefowa resortu przedsiębiorczości i technologii.

Zobacz również:

Powstaje Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości – najważniejsze fakty