Długo wyczekiwany projekt ustawy powołującej Fundację mającą stanowić centralne miejsce informacyjne dla inicjatyw w obszarze Przemysłu 4.0 został przyjęty przez Radę Ministrów. Jednocześnie opublikowano opis zadań statutowych i innych celów fundacji – przedstawiamy je w skrócie.

  • Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości ma wspierać przedsiębiorców w obszarze transformacji cyfrowej – w zakresie procesów, produktów i modeli biznesu; transformacja ma bazować na wykorzystaniu rozwiązań z obszaru automatyzacji, sztucznej inteligencji, technologii ICT i pokrewnych;
  • Fundacja ma transferować wiedzę, szkolić przedsiębiorców i demonstrować rozwiązania pozwalające na zwiększanie konkurencyjności przemysłu;
  • Platforma ma również zapewniać kompetencje doradcze i budować sieci wsparcia (np. dla kadry menadżerskiej); w tym zakresie mają być wspierane m.in. procesy zarządzania zmianą;
  • Słowo „koordynacja” pojawia się w celach Platformy bardzo często – organizacja ma spajać różne, dotychczas rozdzielne działania firm i innych podmiotów na rynku, ma pełnić rolę „łącznika” tych inicjatyw;
  • Fundacja ma koordynować pracę tzw. hubów innowacji cyfrowej (Digital Innovation Hubs, DIH). Huby mają działać w oparciu o odpowiednią infrastrukturę technologiczną (centra kompetencji) i zapewniać firmom dostęp do wiedzy oraz technologii;
  • Majątek Platformy stanowił będzie fundusz założycielski (dotacja ze Skarbu Państwa wynosząca 2 mln zł) oraz inne mienie uzyskane lub nabyte przez nią w trakcie jej działalności; w latach 2019-2028 na Fundację przeznaczone będzie około 236 mln zł pochodzące z budżetu państwa;
  • Organami Platformy będą zarząd oraz rada;
  • Ustawa wejdzie w życie po 30 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Informacje dodatkowe, które bazują na publicznych wypowiedziach przedstawicieli osób związanych z fundacją:

  • Fundacja nie będzie miejscem pozyskiwania funduszy na innowacyjność i rozwój biznesu;
  • Platforma ma współpracować z podobnymi jej podmiotami zagranicznymi – w Europie w większości krajów już takie działają.

Poniżej przedstawiamy dwie informacje prasowe dotyczące Fundacji „Platforma Przemysłu Przyszłości” w ich pełnym brzmieniu.


Informacja prasowa Ministerstwa Przedsiębiorczości i Rozwoju

Projekt ustawy o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości przyjęty przez Radę Ministrów.

– Polski przemysł stoi przed ogromnym wyzwaniem. W obliczu czwartej rewolucji przemysłowej, nasi przedsiębiorcy muszą uświadomić sobie jak ważne jest włączenie się w tę transformację. Dla firm z sektora przemysłu to być, albo nie być na globalnym rynku – powiedziała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Naprzeciw temu wyzwaniu wychodzi projekt ustawy o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości. Jest on wynikiem realizacji projektu strategicznego Polska Platforma Przemysłu 4.0, ujętego w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Strategia wskazuje reindustrializację jako jeden z filarów nowego modelu gospodarczego dla Polski, a celem działań w tym obszarze jest wzrost zdolności polskiego przemysłu do sprostania globalnej konkurencji.

Zgodnie z projektem ustawy, celem Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości jest działanie na rzecz wzrostu konkurencyjności przedsiębiorców i ich rozwoju w kierunku przemysłu 4.0. To m.in. wsparcie ich transformacji cyfrowej w zakresie procesów, produktów i modeli biznesowych, wykorzystujących najnowsze osiągnięcia z dziedziny automatyzacji, sztucznej inteligencji, technologii teleinformatycznych oraz komunikacji pomiędzy maszynami oraz człowiekiem a maszynami.

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości będzie się koncentrować na:

– informowaniu, demonstrowaniu, promowaniu, wspieraniu, szkoleniu i inicjowaniu działań budujących i rozwijających komponenty tworzące profil konkurencyjnego przemysłu przyszłości oraz ich integrowaniu,

– budowaniu kompetencji doradczych,

– budowaniu sieci wsparcia,

– koordynacji hubów cyfrowej innowacji, a także standaryzacji tych ośrodków.

Funkcje, jakie będzie pełnić Platforma to zarówno działania koordynacyjne, jak i aktywne stymulowanie rynku.

Jednym z kluczowych działań Platformy będzie wyposażenie przedsiębiorstw w wiedzę z zakresu Przemysłu 4.0. Istotne jest zatem budowanie świadomości kadry menadżerskiej o potrzebie wprowadzania daleko idących zmian.

Czwarta rewolucja przemysłowa dotyczy nie tylko inwestycji w nowoczesną technologię, lecz także kultury zarządzania, które powinno stać się bardziej elastyczne w obliczu dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Ważne jest także dostosowanie rynku pracy, tak aby popyt na kompetencje zgłoszone przez przedsiębiorcę znajdowały odzwierciedlenie w programach studiów wyższych, szkół zawodowych i wszelkich kursów specjalistycznych. Dlatego też, jednym z podstawowych działań Platformy, zwłaszcza w pierwszym etapie funkcjonowania, będzie dyfuzja wiedzy w gospodarce. Pozostałe obszary działania to budowanie sieci kooperacyjnych oraz ułatwianie dostępu do technologii.

Jednym z kluczowych działań Platformy będzie budowanie odpowiedniego środowiska wokół Przemysłu 4.0, opartego na współpracy i zaufaniu. W tym celu fundacja będzie podejmować współpracę, koordynować i standaryzować Huby Innowacji Cyfrowej (ang. Digital Innovation Hubs – DIH). Huby mają działać w oparciu o odpowiednią infrastrukturę technologiczną (centra kompetencji) i zapewniać dostęp do najnowszej wiedzy i technologii tak, aby wspierać przedsiębiorców w działaniach pilotażowych, testach i eksperymentach danej technologii. Celem jest zwiększenie produktywności oraz zmiana modeli biznesowych.

Platforma będzie proponować rozwiązania technologiczne z obszaru przemysłu 4.0, a także konieczne w ich stosowaniu zarządzania zmianą, wiedzą i innowacjami. Jej zadaniem ma być również tworzenie mechanizmów współdziałania, dzielenia się wiedzą oraz budowania zaufania w relacjach między podmiotami zaangażowanymi w proces transformacji cyfrowej.
Zgodnie z projektem, Platforma ma udzielać wsparcia o charakterze niefinansowym (szkolenia, doradztwo, przedsięwzięcia integrujące przedsiębiorców w obszarze transformacji cyfrowej). Wsparcie to będzie udzielane przedsiębiorcom, podmiotom zarządzającym klastrami innowacyjnymi, podmiotom działającym na rzecz innowacyjnej gospodarki oraz partnerom społecznym i gospodarczym działającym na rzecz rozwoju.

– Polskie firmy muszą zrozumieć, że kluczem do większej produktywności jest inwestowanie w aktywa niematerialne, innymi słowy to czego często nie widać. Aby poradzić sobie ze zmianami muszą dynamicznie zwiększać u siebie poziom cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji a także oswajać się ze sztuczną inteligencją. Fundacja ma skoordynować ten proces i nadać ton działaniom, które doprowadzą do wzrostu produktywności przedsiębiorstw – podsumowała szefowa resortu przedsiębiorczości i technologii.

https://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/projekt-ustawy-o-fundacji-platforma-przemyslu-przyszlosci-przyjety-przez-rade-ministrow/ (23.10.2018)


Informacja ze strony Prezesa Rady Ministrów

Projekt ustawy o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, przedłożony przez ministra przedsiębiorczości i technologii.

Powołanie Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości z siedzibą w Warszawie jest konsekwencją realizacji projektu „Polska Platforma Przemysłu 4.0” zawartego w „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)”, przyjętej przez rząd w lutym 2017 r.

Nowo powołany podmiot ma się koncentrować na dostosowaniu polskiej gospodarki do wyzwań wynikających z czwartej rewolucji przemysłowej. Poprzedzały ją trzy rewolucje: 1.0 przemysłowa (wynalezienie maszyny parowej pod koniec XVIII wieku); 2.0 zastosowanie elektryczności pod koniec XIX; 3.0 automatyzacja przemysłu w okresie PRL-u (industrializacja nastawiona na przemysł ciężki).

Czwarta rewolucja przemysłowa (4.0) zakłada wykorzystanie najnowszych technologii cyfrowych do przekształcenia zakładów wytwórczych w inteligentne fabryki (smart factories), co umożliwi skokowy wzrost ich produktywności. Przy czym, dotyczy ona nie tylko inwestycji, ale także kultury zarządzania, która powinna stać się bardziej elastyczna w obliczu dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

Czwarta rewolucja przemysłowa na poziomie kierowania firmą oznacza  decentralizację zarządzania i kontroli przez tworzenie sieci autonomicznych, inteligentnych jednostek procesowych, które będą wymieniać między sobą informacje w celu optymalizacji procesu produkcyjnego. Zmieni się także relacja człowiek – maszyna (człowiek – robot) dzięki rozwojowi inteligentnych interfejsów. Pracownik coraz częściej będzie zarządzał współpracującymi z nim robotami, a rozwój jego kompetencji zawodowych (wymuszany przez nowe sposoby pracy i nowe stanowiska pracy) będzie zintegrowany z procesami produkcyjnymi (będą one często się zmieniać w celu zwiększenia wydajności wytwarzania oraz wprowadzania elastycznych zmian asortymentu). Robotyka i automatyzacja będzie podstawą tworzenia innowacyjnych produktów. W tym kontekście ważne jest, aby zapotrzebowanie na określone kompetencje zawodowe zgłaszane przez przedsiębiorców znajdowało odzwierciedlenie w programach szkół wyższych i zawodowych.

W praktyce ludzie, maszyny oraz systemy IT będą wymieniać się informacjami. W efekcie dzięki usieciowieniu i sprawnej wymianie danych przedsiębiorstwa będą produkować bardziej ekonomicznie i szybciej reagować na indywidualne potrzeby klientów.

Projekt ustawy wychodzi naprzeciw działaniom podejmowanym w Unii Europejskiej (powołanie Platform Przemysłu 4.0 w wielu krajach UE) i oczekiwaniom sektora prywatnego w Polsce.

Obecnie istniejące podmioty publiczne nie są instytucjonalnie i kompetencyjnie dostosowane do sprostania wymaganiom, jakie wynikają z koncepcji Przemysłu 4.0, czyli współpracy z sektorem prywatnym polegającym m.in. na koordynacji działań publicznych i prywatnych, czy też możliwości finansowania zadań związanych z Przemysłem 4.0 przez sektor publiczny. Jednocześnie bardzo szybko kurczą się zasoby pracy w polskiej gospodarce, co oznacza, że robotyzacja i automatyzacja procesów przemysłowych jest nie tyle szansą, co koniecznością. Niezbędne jest też przełamanie fundamentalnych barier we wdrażaniu nowych technologii przez przedsiębiorstwa, w szczególności małe i średnie. Polska gospodarka musi się przygotować na te wyzwania, bo inaczej zostanie zmarginalizowana.

Dlatego zdecydowano o powołaniu nowego podmiotu w roli integratora – Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, której zadaniem będzie intensywne upowszechnianie wiedzy i umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w realiach Przemysłu 4.0. Powstaje ona z inicjatywy administracji publicznej przy wsparciu podmiotów sektora przemysłowego i nauki. Ma działać na styku sektora publicznego i prywatnego, a także zrzeszać i koordynować przede wszystkim dostawców i biorców technologii oraz ośrodki naukowe.

Podstawowym celem Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości będzie doprowadzenie krajowego przemysłu do poziomu określanego jako Przemysł 4.0. Chodzi o działanie na rzecz wzrostu konkurencyjności przedsiębiorców przez wsparcie ich transformacji cyfrowej w obszarach: procesów, produktów i modeli biznesowych, wykorzystujących najnowsze osiągnięcia z dziedziny automatyzacji, sztucznej inteligencji, technologii teleinformatycznych oraz komunikacji między maszynami oraz komunikacji między człowiekiem a maszynami, z uwzględnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa tych rozwiązań.

Jednym z kluczowych działań Platformy będzie budowanie odpowiedniego środowiska wokół Przemysłu 4.0, z wykorzystaniem sieci hubów innowacji cyfrowej. Mają one zapewnić firmom kompleksową obsługę, tak aby stawały się coraz bardziej konkurencyjne w odniesieniu do procesów biznesowych, produkcyjnych, produktów lub usług wykorzystujących technologie cyfrowe. To przede wszystkim powinno umożliwić im zwiększenie produktywności, zmianę modeli biznesowych i poradzenie sobie z niedoborem pracowników.

Istotne jest także budowanie świadomości kadry menadżerskiej o potrzebie wprowadzania daleko idących zmian. Platforma ma prowadzić działalność informacyjną i szkoleniową dla przedsiębiorców. Będzie proponować także rozwiązania z obszaru cyfrowej transformacji przemysłu, w tym zarządzania zmianą, wiedzą i innowacjami. Jej zadaniem ma być również tworzenie mechanizmów współdziałania, dzielenia się wiedzą oraz budowania zaufania w relacjach między podmiotami zaangażowanymi w proces transformacji cyfrowej.

Zgodnie z projektem, Platforma nie będzie prowadzić działalności, której celem jest osiąganie zysku. Ma jedynie udzielać wsparcia o charakterze niefinansowym (chodzi o szkolenia, doradztwo, przedsięwzięcia integrujące przedsiębiorców w obszarze transformacji cyfrowej). Wsparcie to będzie udzielane przedsiębiorcom, podmiotom zarządzającym klastrami innowacyjnymi, podmiotom działającym na rzecz innowacyjnej gospodarki oraz partnerom społecznym i gospodarczym działającym na rzecz rozwoju. Platforma będzie mogła tworzyć oddziały, co ułatwi jej wykonywanie ustawowych zadań.

Zgodnie z projektem ustawy, majątek Platformy stanowi fundusz założycielski oraz inne mienie uzyskane lub nabyte przez nią w trakcie jej działalności. Fundusz założycielski Platformy będzie stanowiła dotacja w wysokości 2 mln zł przekazana jej przez Skarb Państwa reprezentowany przez ministra do spraw gospodarki. W latach 2019-2028 na rozwiązania ustawowe trzeba będzie przeznaczyć z budżetu państwa ok. 236,1 mln zł. Środki te będą pochodzić z części budżetowej, którą dysponuje minister ds. gospodarki.

Organami Platformy będą: Zarząd (kierujący jej działaniami i reprezentujący ją na zewnątrz) oraz Rada (organ opiniodawczy). Fundatorem Platformy będzie Skarb Państwa reprezentowany przez ministra ds. gospodarki.

Nowa ustawa ma wejść w życie po 30 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-fundacji-platforma-przemyslu-przyszlosci.html (23.10.2018)


Zobacz również