Centrum Projektów Europejskich ogłosiło konkurs, którego celem jest wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań powstałych dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi w kilku tematach. Jeden z nich dotyczy obszaru Przemysłu 4.0, a dokładniej projektów związanych z dostosowaniem kompetencji pracowników do zmian technologicznych. Przedstawiamy najważniejsze informacje.

Na co dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są projekty, których efektem jest wypracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania we współpracy z partnerem zagranicznym z kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Nowe rozwiązanie to „produkt projektu współpracy ponadnarodowej, który w całości, części lub w określonej formie nie występuje dotychczas w Polsce.”

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach kilku tematów, przy czym drugim z nich jest:

Wypracowanie i wdrożenie rozwiązań mających na celu dostosowanie kompetencji pracowników przedsiębiorstw do zmian technologicznych (Przemysł. 4.0).

Jakie są kwoty?

Ogólna pula środków to 30 mln zł, natomiast minimalna wartość pojedynczego projektu to 500 tys. zł. Minimalny wkład własny beneficjenta wynosi 3% wydatków kwalifikowanych, czyli w przypadku „najmniejszego” projektu jedynie 15 tys. zł.

Dla kogo?

O dofinansowanie mogą ubiegać się następujące podmioty:

 • podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami, np. ministerstwa, urzędy centralne;
 • administracja publiczna, np. ministerstwa, urzędy centralne;
 • jednostki samorządu terytorialnego, np. gminy, powiaty;
 • ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego, np. związki gmin, związki miast;
 • instytucje rynku pracy, np. agencje zatrudnienia, urzędy pracy;
 • instytucje pomocy i integracji społecznej, np. regionalne ośrodki polityki społecznej, ośrodki pomocy społecznej;
 • szkoły i placówki systemu oświaty, np. kuratoria oświaty, zakłady doskonalenia zawodowego;
 • uczelnie, np. prywatne i publiczne szkoły wyższe;
 • przedsiębiorstwa, np. jednoosobowe, małe, średnie przedsiębiorstwa;
 • organizacje pozarządowe, np. fundacje, stowarzyszenia;
 • podmioty ekonomii społecznej, np. spółdzielnie socjalne;
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, np. związki zawodowe, organizacje pracodawców;
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, np. związki stowarzyszeń, federacje organizacji pozarządowych;
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze np.: uczelnie wyższe, instytuty PAN.

Ważne terminy

Konkurs ma formę otwartą, co oznacza, że nabór wniosków i ich ocena prowadzone są w sposób ciągły do zamknięcia konkursu. Projektodawcy mogą składać wnioski w ramach 2 odrębnych rund konkursu, kończących się każdorazowo wyborem projektów do dofinansowania.

Nabór wniosków trwa od 1 sierpnia 2018 r. do 31 października 2018 r. do godziny 14.00. Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie uznaje się datę złożenia wersji elektronicznej wniosku w systemie obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA.

Wnioski oceniane będą w dwóch rundach: od 1 września oraz od 2 listopada 2018 roku. Konkurs ma być rozstrzygnięty w terminie około sześciu miesięcy od zakończenia naboru wniosków.

Szczegółowe informacje i regulamin

Omawiany konkurs ogłoszony został przez Centrum Projektów Europejskich, które pełni rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Jest to kKonkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-005/18 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

Komplet informacji znajduje się na stronie Centrum Projektów Europejskich.Tam również dostępny jest regulamin i inne załączniki.

https://www.power.cpe.gov.pl/nabory/konkurs-numer-powr-04-03-00-ip-07-00-005-18