MIT Sloan Management Review oraz Deloitte przeprowadziły badanie dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstw „Digital Maturity Survey”, którego celem było zrozumienie wyzwań i szans związanych z transformacją cyfrową organizacji.

Badanie koncentruje się na koncepcji dojrzałości cyfrowej, która odzwierciedla stopień, w jakim organizacje przystosowały się do cyfrowego środowiska biznesowego. Ale czym naprawdę jest dojrzałość cyfrowa? Dla lepszego zrozumienia wyników  raportu, warto przeanalizować znaczenie tego pojęcia i zastanowić się dlaczego jest ono ważne dla każdej organizacji działającej w czasach czwartej rewolucji przemysłowej.

Czym jest dojrzałość cyfrowa?

Cały raport na stronie Deloitte

Według Słownika Języka Polskiego słowo „dojrzały” oznacza „w pełni ukształtowany, mający wszystkie typowe cechy”. Wskazuje ono na ostateczny, pełny idealny stan docelowy. Oxford English Dictionary opisuje „dojrzałość” jako „pełnię lub doskonałość rozwoju lub wzrostu” czy też „stan bycia kompletnym, doskonałym lub gotowym”. Zatem dojrzałość może być traktowana jako efekt ciągłego procesu doskonalenia organizacji, czyli systematycznego i zaplanowanego działania w całym obrębie przedsiębiorstwa, mającego na celu poszukiwanie możliwości podniesienia sprawności i skuteczności podejmowanych działań. Dojrzałość nierozerwalnie związana jest z doskonałością. Jednak w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości trudno jest wyobrazić sobie w pełni dojrzałą organizację oraz osiągnięcie jakiegoś idealnego stanu. Dlatego też spopularyzowało się określenie stopnia dojrzałości, który charakteryzuje etap rozwoju w kierunku najwyższego punktu dojrzałości.

Dojrzałość mierzona jest najczęściej poprzez zdefiniowanie określonych „zdolności”, które oznaczają możliwości i siłę do wypełniania określonych zadań i celów. Zatem dojrzałość cyfrową organizacji można zdefiniować jako stan pełnej gotowości i najwyższego rozwoju we wdrażaniu i skutecznym wykorzystywaniu technologii cyfrowych do osiągania celów strategicznych organizacji działających w cyfrowym środowisku biznesowym.

Dojrzałość cyfrowa jest pojęciem wielowymiarowym, wymagającym rozwoju w wielu obszarach odnoszących się zarówno do zasobów technologicznych firmy, ale przede wszystkim do sposobów zarządzania, kultury organizacyjnej oraz zmiany postrzegania roli swojej firmy w sieciowym kreowaniu wartości. Organizacje dojrzałe cechują się umiejętnością wprowadzania nowych modeli biznesowych, klientocentrycznym podejściem, elastycznym dostosowywaniem się do zmieniających się trendów rynkowych.

Dlaczego bycie dojrzałym cyfrowo jest ważne?

Cyfryzacja wywołuje bardzo szybkie zmiany w otoczeniu biznesowym, powodując konieczność dynamicznego i elastycznego reagowania firm w celu utrzymania konkurencyjności na rynku. Cyfrowy biznes rozwija się w sieciowym systemie współpracy, charakteryzując się inną kulturą i sposobem myślenia liderów rynku. Powstające nowe modele biznesowe, nowe formy współpracy i głęboka digitalizacja produktów i usług powoduje, że zrozumienie tych zmian i wdrożenie skutecznych strategii staje się kluczem do sukcesu przedsiębiorstw.

Autorzy wspomnianego raportu przestrzegają przed pułapką jaka grozi firmom, które nie podejmą działań dostosowujących ich firmy do nowych realiów biznesowych, myśląc, że wypracowane przez lata kompetencje przyczyniające się do osiągania sukcesów w przeszłości, również i w przyszłości będą stanowiły o ich przewadze konkurencyjnej. Niestety transformacja cyfrowa wymaga przebudowy sposobów myślenia, kompetencji oraz zmiany mentalnej liderów.

Główne wnioski z raportu

Pozytywnym wnioskiem płynącym z raportu opracowanego przez MIT Sloan Management i Deloitte jest wzrastająca liczba przedsiębiorstw o wyższym stopniu dojrzałości cyfrowej. Kluczowym czynnikiem osiągnięcia sukcesu biznesowego oraz wyższej dojrzałości jest ciągły rozwój liderów oraz szkolenie i wsparcie pracowników. Autorzy sugerują również intensyfikację działań testujących nowe pomysły i rozwiązania oparte o technologie cyfrowe. Oczywiście niesie to za sobą pewne ryzyko, ale w cyfrowym ekosystemie biznesowym, drogą do sukcesu jest wyjście ze strefy komfortu i nadanie firmie nowych kierunków rozwoju.

Dojrzałość cyfrowa firm w 2018 roku (po lewej) i porównanie lat 2017-2018 (po prawej); źródło: omawiany raport

Jak rozwijają się europejskie firmy?

Około 30% europejskich respondentów uważa, że ich spółki osiągnęły dojrzałość cyfrową. Jednocześnie 24% jest zdania, że ich spółki są na wczesnym etapie dojrzałości cyfrowej. Około 47% respondentów przypisało swoje spółki do grupy firm o rozwijającej się dojrzałości, podczas gdy średnia globalna wyniosła 44%. Z badania wynika, że te firmy mogłyby osiągnąć wyższy poziom dojrzałości cyfrowej, gdyby skoncentrowały się na ułatwieniu liderom i pracownikom odniesienia sukcesu w tym środowisku. Około 72% firm jest zdania, że ich przedsiębiorstwa powinny poszukać nowych liderów, jeśli chcą odnieść sukces w erze cyfrowej.

Podsumowując można stwierdzić, że siła przedsiębiorstw osiągających sukcesy w cyfrowym ekosystemie biznesowym tkwi w ludziach, natomiast technologie cyfrowe mają za zadanie wspomagać ich decyzje i działania.

Infografika podsumowująca wyniki badania 2018

O badaniu

W ankiecie wzięło udział ponad 4300 osób, menedżerów i analityków z całego świata. Badanie zostało przeprowadzone jesienią 2017 r. Raport przedstawia trendy i wnioski, które bazują na ankietach przeprowadzonych w 123 krajach. Odpowiedzi udzielały firmy z 28 branż. Należy zaznaczyć, że przynależność firmy do grupy określającej stopień dojrzałości jest oceną deklaratywną reprezentantów badanych firm.

Wykorzystane w artykule ilustracje pochodzą z omawianego raportu lub są grafikami jemu towarzyszącymi