Jaka jest innowacyjność przedsiębiorstw w różnych krajach i co sprzyja jej wzrostowi? Jakie nowe technologie postrzegane są jako perspektywiczne, a które z nich rzeczywiście mają wymierny wpływ na biznes i gospodarki? Jak Polska wypada na tle innych krajów? Odpowiedzi na te pytania przedstawiono w nowym raporcie GE Global Innovation Barometer 2018, którego skrót przedstawiamy w artykule.

Podczas tworzenia nowej edycji raportu firma Edelman Intelligence zwróciła się do kilkuset respondentów w każdym z zaznaczonych na mapie krajów, w efekcie czego uzyskano odpowiedzi od 2090 osób. Byli nimi menadżerowie odpowiedzialni m.in. za politykę firm w zakresie innowacyjności, rozwój produktów i działalność R&D.

Kluczowe wnioski z raportu

Wzrost innowacyjności gospodarek rozwijających się

Przedstawiciele dojrzałych gospodarek (np. USA, Niemcy) postrzegają je jako mniej innowacyjne niż w 2014 roku (wtedy opublikowano jedno z poprzednich badań), natomiast wzrost innowacyjności obserwować można w przypadku gospodarek rozwijających się, szczególnie w Azji.

Duże firmy są nośnikiem innowacyjności

Respondenci uznają, że za innowacje odpowiadają przede wszystkim firmy wielonarodowe (plus 4 p.p. od 2014 roku), podczas gdy ocena dotycząca małych i średniej wielkości przedsiębiorstw spadła w tym obszarze o 11 p.p. w analogicznym okresie.

Polityka protekcjonizmu

Menedżerowie z jednej strony chcą korzystać z zalet protekcjonistycznych polityk dotyczących firm krajowych i lokalnych miejsc pracy, z drugiej zaś chcą wykorzystać możliwości globalizacji i otwartych rynków. W badaniu 55% respondentów stwierdziło, że polityka protekcjonistyczna przynosi korzyści ich przedsiębiorstwom, aczkolwiek 68% uznało, że rządy ich krajów nie nadążają za tempem zmian rynku.

Duży potencjał technologii 3D

Zdaniem 63% menadżerów technologie addytywne będą miały duży, pozytywny wpływ na gospodarki, pozwolą zwiększyć kreatywność firm (91%) i szybciej wprowadzać produkty na rynek (89%). Jednocześnie ponad połowa respondentów uważa, że technologia druku 3D nie osiągnęła jeszcze pełnego potencjału.

Hype czy rzeczywistość?

Dużo szumu medialnego wokół niektórych technologii nie zawsze oznacza ich transformacyjny charakter. Menedżerowie uważają, że wiele niedocenianych dzisiaj technologii będzie miało znaczący wpływ na gospodarki krajów – takimi są inteligentne sieci energetyczne (74% odpowiedzi), wirtualna opieka zdrowotna (68%) i inteligentne miasta (71%).

Przyszłość rynku pracy

Tematyka HR i pozyskiwania talentów uważane są za kluczowe elementy sukcesów firm na większości rynków. Jednocześnie luki w umiejętnościach pracowników nadal stanowią główne zagadnienie, patrząc z perspektywy menadżerów. Aż 75% dyrektorów uznało, że głównym problemem w ich branży jest brak wykwalifikowanej kadry.

Rosnąca konkurencyjność

Rosną wyzwania stojące przed innowacyjnymi przedsiębiorstwami – zarówno te pochodzące z zewnątrz, jak i wewnętrzne. O trudnościach w tworzeniu i wdrażaniu innowacji mówi 67% respondentów (13 p.p. wzrostu w stosunku do 2014 roku).

Na koniec rozdziału jeszcze ciekawa statystyka: ocena innowacyjności poszczególnych państw w dwóch wymiarach – postrzegania jej z zewnątrz oraz od wewnątrz, tj. przez przedstawicieli owych państw. Większość państwa znajduje się poniżej kreski, czyli oceniają one siebie pozytywniej niż inni. Tak też jest z Polską, przy czym nasz kraj znajduje się na stosunkowo niskim poziomie – porównując to choćby z państwami Europy Zachodniej.

Nowe technologie: druk 3D

Sporą część raportu poświęcono nowym technologiom, w szczególności produkcji przyrostowej (drukowi 3D). Respondentów zapytano o to, jaki wpływ będzie miało w przyszłości wdrożenie druku 3D (wykres po lewej stronie) oraz jakie konkretne zmiany będzie on powodował (wykres po prawej). Jeżeli chodzi o pierwsze z zagadnień, to blisko 2/3 osób stwierdziło, że omawiany wpływ będzie pozytywny. Zdecydowana większość respondentów oceniła również korzyści przede wszystkim w zakresie zwiększenia możliwości tworzenia przez firmy nowych produktów oraz skrócenia czasu time-to-market.

Okazuje się jednak, że choć potencjał druku 3D jest duży, to technologia ta nie jest cały czas wystarczająco wykorzystywana. Około 40% respondentów uważa, że przemysł z niej korzysta i ma ona wpływ na biznes, natomiast ponad 50% jest zdania, że o druku 3D albo się jedynie mówi, albo dopiero zaczyna on być wdrażany. Wiele czasu upłynie, zanim rzeczywiście przeniesie on wymierne efekty – dodają respondenci.

innowacyjność

Jak wygląda rzeczywiste wykorzystanie druku 3D w różnych krajach? Okazuje się, że istnieje istotny rozdźwięk pomiędzy tym, ile o drukowaniu przyrostowym mówi się, a tym, jakie jest w rzeczywistości z jego użyciem. Warto zauważyć, że w przypadku większych gospodarek typowo różnica pomiędzy obydwoma wskaźnikami jest mniejsza (poza wyjątkami) niż dla tych rozwijających się. W przypadku Polski jest jeszcze wiele do zrobienia – 33% respondentów oceniło, że druk 3D ma realne zastosowanie, podczas gdy dwa razy tyle osób uznało, że o technologii ciągle głównie się tylko głównie mówi.

Cyfryzacja produkcji i biznesu

Tematyka digitalizacji to w biznesie niewątpliwie jeden z najważniejszych obecnie tematów. Transformacja cyfrowa dotyka praktycznie wszystkich branż, aczkolwiek świadomość co do korzyści z niej oraz tempo wdrażania (stopień dojrzałości cyfrowej) są bardzo różne. Różnice te obserwowane są również na poziomie całych krajów, co widać na poniższym wykresie (dokładniej przedstawia on istotność cyfryzacji w ramach strategii firm w poszczególnych krajach). Statystyka pokazuje też, że w ostatnich dwóch latach zaszły tu istotne zmiany na plus.

Jakie są cele wdrażania rozwiązań cyfrowych? Przede wszystkim pozyskiwane dane mają pozwalać na lepsze podejmowanie decyzji biznesowych, zapewniać bezpieczeństwo, a także pozwalać na bardziej efektywne funkcjonowanie firmy jako całości.

Hype czy rzeczywistość?

Obecnie w mediach i komunikatach prasowych od firm regularnie pojawiają się wskazania nowych technologii za zakresu IT, Data Science czy produkcji z wykorzystaniem zaawansowanych metod wytwarzania. Ile szumu, poruszenia (czyli hype) generują owe informacje o technologiach, a jaki jest rzeczywisty ich wpływ powodujący transformacyjną zmianę? To kolejne z pytań, które zadano respondentom.

Liderami kategorii „szum medialny” są: sztuczna inteligencja, Internet Rzeczy oraz fintech i kryptowaluty. Jednocześnie każda z tych „technologii/tematów” była wysoko pozycjonowana, jeżeli chodzi o rzeczywiste wykorzystanie. Największy jednak wpływ mają, patrząc na wyniki badania, rozwiązania z zakresu smart grid, elektryfikacji systemu transportowego, nanotechnologie oraz… sztuczna inteligencja.

Poniżej przedstawiono omawiane dane w innej postaci. Jak widać na temat sztucznej inteligencji (AI) mówi się najwięcej, ale też największy jest jego wpływ (obecny i przyszły). Z kolei niejako na przeciwległym biegunie sklasyfikowane zostały technologie wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości.

Innowacyjność lokalnie

Ciekawym uzupełnieniem raportu jest globalne spojrzenie na innowacyjność regionów, co przedstawiamy poniżej. Stopień innowacyjności ma charakter dynamiczny (znacząco zmienia się w czasie), co również omawiane jest w raporcie.

Zobacz cały raport

Powyżej przedstawiono jedynie wybrane wykresy prezentowane w raporcie. Polecamy całość opracowania, szczególnie że obszarem badawczym była również Polska.

Wersja interaktywna i zdecydowanie warta uwagi (kliknij obrazek)

Raporty w PDF-ach do pobrania – podsumowanie (61 stron) i cały raport (115 stron)

Wszystkie użyte grafiki pochodzą z omawianego raportu oraz ze strony firmy GE.