Jarosław Gowin ogłosił konkurs dla szkół wyższych, w ramach którego uczelnie mogą się ubiegać o dofinansowanie prowadzenia studiów dualnych. W ich trakcie studenci kształcą się zarówno na uczelni, jak i u pracodawcy, zdobywając wiedzę akademicką i praktyczne umiejętności. Na program prowadzony przez NCBR przeznaczonych zostało 100 mln zł.

Studia dualne to program Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), agencji wykonawczej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W poniedziałek konkurs ogłosił wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie. Studia dualne uznawane są za jeden z istotniejszych sposobów kształcenia wyższego, w szczególności na kierunkach inżynierskich.

Cele i warunki programu

Celem programu jest dostosowanie programów nauczania do oczekiwań przyszłych pracowników i ich potencjalnych pracodawców. Dzięki programowi uczelnie będą mogły zaproponować studentom kierunki, które efektywnie połączą edukację z pracą. To wszystko poprzez realizację specjalnych programów kształcenia przemiennego, które zapewnia równoczesny udział w zajęciach dydaktycznych na uczelni i praktycznych w przedsiębiorstwie.

Jak poinformowało NCBR w przesłanym komunikacie, na najlepsze projekty czeka w sumie 100 mln zł. O dofinansowanie mogą się starać publiczne bądź niepubliczne szkoły wyższe, kształcące co najmniej 200 studentów na studiach stacjonarnych. Okres realizacji projektów powinien wynosić od 24 do 48 miesięcy, a efektem każdego z nich powinno być podniesienie kompetencji co najmniej 1750 osób.

Nabór wniosków prowadzony będzie wyłącznie drogą elektroniczną i potrwa od 18 stycznia do 2 marca 2018 r. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie NCBR.

Dlaczego studia dualne?

Uczelnie ubiegające się o granty powinny przygotować projekty stanowiące odpowiedź na bieżące potrzeby gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, realizując tym samym założenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, z którego finansowana będzie ich realizacja.

Systematycznie wprowadzamy zmiany podnoszące jakość kształcenia na polskich uczelniach. Rozwiązania legislacyjne zaproponowane w ustawach innowacyjnych oraz w Konstytucji dla Nauki będą fundamentem systemu szkolnictwa wyższego. Lepsze regulacje są dziś niezbędne, ale towarzyszyć im musi również gwarancja finansowania projektów, które otwierają szerokie perspektywy dla młodych naukowców i umożliwiają im prowadzenie prac naukowych w dwóch środowiskach – akademickim oraz biznesowym – Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dyrektor NCBR prof. Maciej Chorowski zwraca uwagę na widoczną potrzebę precyzyjnego dopasowywania realizowanych na uczelniach programów kształcenia do zmieniających się oczekiwań rynku pracy. „Dlatego szczególny nacisk kładziemy na praktyczny aspekt studiów. Praktyka wsparta doświadczeniem to bezcenny kapitał dla młodych naukowców i szansa na rozwój gospodarczy oparty o innowacje” – deklaruje.

Studia dualne w Polsce

Studia dualne nie są pomysłem nowym. Tego typu programy z powodzeniem od lat realizowane są na Zachodzie, a także w Polsce. W przypadku studiów technicznych, logistyki i podobnych, takie programy to m.in.: